« وسوسه | صفحه اصلی | سه سال گذشت ..... »

سیستمهای چند عامله (Multi Agent Systems )

&"September 29, 2007&"

با طرح تعاریفی در مورد عاملها (Agents)  در این نوشته می خواهم نگاهی به سیستمهای چند عامله ،  Multi Agent System،  داشته باشم.  بسیاری از  سیستم های تجاری اولیه عامل را برای هدف جستجو مورد استفاده قرار دادند . در این سیستم ها عاملهای منفرد به مراکز معینی متصل می شدند ، اطلاعات لازم را جمع آوری می کردند و در نهایت به نزد کاربر درخواست کننده بر می گشتند. به عبارت دیگر عاملها یک کار انفرادی  داشتند و در مقیاس بسیار کمی – اگر بود – با عاملهای دیگر تعامل داشتند. این روش باوجودیکه کاربردهای زیاد خاص خود را دارد نمی تواند به تنهایی یک اجتماع یا یک سازمان ایجاد کند که بتواند نیازهای دیگر کاربران را برآورده سازد . در عوض در محیط های انسانی ما یک شبکه از افراد را داریم که برای منظورهای مختلف با یکدیگر در تعامل می باشند. بدین ترتیب برای ایجاد یک جامعه از عاملها نه تنها نیاز است که بین آنها ارتباط برقرار کرد بلکه عاملها باید بتوانند با یکدیگر هماهنگ هم باشند. این هماهنگی می تواند جنبه های مختلف همکاری و یا رقابتی داشته باشد. این جوامع، سیستمهای چند عامله (MAS) نامیده می شوند.
به عبارت دیگر "یک سیستم چند عامله یک  پیاده سازی با تاکید بر همکاری از برنامه ها (عاملها) است که با یکدیگر هماهنگ شده اند برای رسیدن به همگرایی روی  پاسخ یک یا چند وظیفه"

سیستم های چند عامله، سیستم هایی هستند که از جمع شدن عاملهای هماهنگ شده با هم و روابط بین آنها تشکیل شده اند. در این سیستم هر کس وظیفه خود را می داند و می داند که چه زمانی با دیگری باید ارتباط برقرار کند.
برخی دلایل منطقی وجودی سیستم های چند عامله عبارتند از:
- یک عامل می تواند همه چیز را بسازد اما عاملهای چاق (!) باعث بروز نارسایی هایی در سرعت ، قابلیت اطمینان ، قابلیت نگهداری و نظایر آن می شوند. (به عبارت دیگر عامل همه کاره وجود ندارد.) تقسیم کارکرد ها بین عاملهای مختلف مزایای واحدبندی شدن ، قابلیت انعطاف ، قابلیت تغییرپذیری و قابلیت توسعه را فراهم می سازد.
- دانش های تخصصی اغلب از یک عامل بدست نمی آیند (به عبارت دیگر عامل عالم مطلق وجود ندارد ) دانشی که در بین منابع (عاملهای) مختلف گسترده شده است می تواند در هنگام نیاز در یک دیدگاه بسیار کاملتر جمع گردد.
- کاربردهایی که به محاسبات توزیع شده نیاز دارند بهتر توسط MAS حمایت می شوند. در اینجا عاملها می توانند به صورت مولفه های خودمختار ریز شده ای طراحی شوند که به صورت موازی عمل می کنند. پردازش همزمان و حل مساله می تواند برای بسیاری از مسائل که تاکنون به صورت خطی حل می شدند راه حل های مناسب تری ارائه کند. بدین ترتیب فن آوری عاملها نهایی ترین حد را در فن آوری مولفه های توزیع شده فراهم می سازد.
- MAS برای کاربردهایی که ذات توزیع شده و غیر همگن دارند مانند تجارت الکترونیک و نظایر آن مناسب ترین گزینه است. در این گونه محیط ها , عاملها می توانند مستقل از یکدیگر و توسط توسعه دهندگان مختلف طراحی و تولید شوند و با وضع قوانین تعامل با یکدیگر هماهنگ گردند واهداف طراحی را برآورده سازند.
همانطور که ملاحظه می کنید با طرح سیستم های چند عامله، به بحث هوش مصنوعی توزیع شده و شبیه سازی دنیای واقع در تولید سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزاری، نزدیک تر شدیم.
باز هم در این مورد خواهم نوشت...
همین!

Ali Vahed | 12:03 AM